Corona en SVDZD


E-mail 13-11-2021

Beste schaakvrienden,

De besmettingscijfers van de afgelopen weken lieten er geen twijfel over bestaan dat de regering op vrijdag 12 november extra maatregelen zou aankondigen. Deze extra maatregelen (voorlopig voor de eerstkomende drie weken) zijn er op gericht contactmomenten te beperken. Eén van de maatregelen is dat de horeca om 20 uur moet sluiten. Praktisch gezien mogen er daarna geen consumpties meer gehaald worden en vinden we het ook niet goed uitlegbaar dat de beheerster alleen voor ons tot bijna middernacht in het pand moet blijven. En tenslotte: de oproep van onze minister-president was om te kijken of “wij Nederlanders” zelf iets extra’s konden doen. Daarin past het om ook “het achter-het-bord-schaken” in elk geval voor de komende drie weken te schrappen. Vinden we dit leuk? Nee, absoluut niet. Maar dat rondwarende virus vinden we ook niet leuk.

Net als in eerdere “lockdowns” gaan we weer Online. Natuurlijk niet zo leuk als “het achter-het-bord-schaken”, maar beter dan niks. We zullen hier weer een mail over sturen. En net zoals de vorige keren zal Rinus den Hollander de organisatie op zich nemen. En het is niet alleen Online schaken, maar de chatfunctie kan ook gebruikt worden voor zinnige (en onzinnige) commentaren.

We gaan dus minsten drie weken geen interne competitie hebben. Recent hebben we al een avond moeten annuleren vanwege een positief geval. Dat betekent 4 wedstrijden intern minder. Hopelijk blijft het daarbij. Wat dit verder betekent voor de interne competitie en de kalender zullen we over drie weken beoordelen als de na 4 december geldende maatregelen bekend zijn.

We rekenen er nu op dat de ZSB-competitiewedstrijden (die altijd ‘s avonds worden gespeeld) voorlopig niet door gaan. In de ZSB-vergadering van 16 november zal dit punt ongetwijfeld aan de orde komen. Zoals het er nu naar uit ziet kan de KNSB-competitie wel doorgaan (uiteraard met gebruikmaking van CTB’s), want die wedstrijden worden zaterdag overdag gespeeld. Ongetwijfeld zal de KNSB ons hierover op korte termijn informeren. Zodra we meer weten over ZSB- en KNSB-wedstrijden zullen wij jullie hierover inlichten.

Nogmaals: het is allemaal niet leuk, het is allemaal niet ideaal, maar het is niet anders. Laten we er met zijn allen het beste van maken. Probeer gezond te blijven. Enne .. als er wat is: bel / app / mail met mij of de andere bestuursleden.

met vriendelijke groeten

Peter van der Borgt

voorzitter De Zwarte Dame(E-mail van  6-11-2021) 

Beste schaakvrienden,

Het gaat de verkeerde kant op met de Corona-besmettingen, in Nederland, maar zeker ook in Reimerswaal. Dat vindt de regering ook.
Zoals jullie wel hebben meegekregen heeft het kabinet daarom besloten dat voor binnensporten vanaf  zaterdag 6 november, een CTB (Corona Toegangs Bewijs) verplicht is.
Dus ook voor ons.

Dar betekent dat wij van iedereen (dus ook de mensen die hun CTB al een keer aan Agnita hebben laten zien) maandag het CTB willen zien.
Heb je het niet bij je, dan is de conclusie wellicht hard en vervelend, maar ook simpel: je wordt niet ingedeeld en bent als toeschouwer ook niet welkom.
We zien als bestuur geen enkele reden om “een oogje dicht te knijpen”. Als bestuur willen wij een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal Corona-besmettingen en dus volgen wij het landelijke beleid en dat zullen we strikt naleven.

In deze mail willen we ook de basismaatregelen nog eens benadrukken:

  • Als je klachten hebt blijf je thuis, ongeacht of je gevaccineerd bent of niet
  • Als je klachten hebt laat je je testen bij de GGD
  • Zolang je de uitslag van die test niet hebt blijf je thuis
  • Is de uitslag van de test positief dan ga je in quarantaine, ook als je gevaccineerd bent en een CTB hebt
  • Hou afstand, dus ga niet samendrommen bij een bord van een ander, niet tijdens de partij, maar ook niet bij het analyseren
  • Handen wassen, handen desinfecteren (de pompjes staan er niet voor niks): je kan het beter overdrijven dan te weinig doen

Hopelijk willen jullie net als het bestuur maar één ding: dat we kunnen blijven schaken en niet weer terug naar online toernooitjes moeten. Dus zorg dat je dat CTB bij je hebt en hou je ook buiten het schaken om aan de maatregelen en dringende adviezen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze mail bel/mail/app ons. Je weet ons te vinden. Wil je over de maatregelen discussiëren? Dat mag, maar niet met ons. Er zijn genoeg podia waar dat kan. Met ons heeft discussiëren gewoon geen zin.

Namens het bestuur

SV DZDHandreiking dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang m.b.t. het Corona Toegangsbewijs (CTB)


Opgesteld in samenwerking met Sociaal Werk Nederland en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, meegelezen door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Datum: 22 september 2021  Versie: 2
 

Het Corona Toegangsbewijs (CTB) is vanaf 25 september 2021 op veel plekken en locaties verplicht in Nederland Het coronatoegangsbewijs wordt juist nu ingezet op die locaties waar het door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. Op deze manier wordt het risico van besmetting zo laag mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen. Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het openen én open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit.

Voor dorp- en buurthuizen/ wijkcentra is het CTB een ingewikkelde maatregel. Het dorp- en buurthuis is namelijk de plek waar sociaal contact plaatsvindt en laagdrempelige activiteiten georganiseerd worden, maar tegelijkertijd is het ook een gebouw dat juist multifunctioneel ingezet wordt (voor dagbesteding, inloop, horeca en evenementen). In deze handreiking wordt daarom uiteengezet hoe het CTB gebuikt moet worden in dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en de maatschappelijke opvang.
Vanaf 25 september is het Coronatoegangsbewijs niet verplicht in dorps- en buurthuizen. Dit betekent dat toegang tot een dorps- en buurthuis niet onder de CTB-plicht vallen. Hieronder worden enkele functies nader toegelicht:

• de bibliotheek(functie) is niet CTB-plichtig;
• de georganiseerde en besloten dagbesteding is niet CTB-plichtig (ook het nuttigen van een maaltijd en een kop koffie kan in dergelijke settings zonder CTB);
• ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden (zoals kaarten, kienen, biljarten, gamen of vergaderingen) kunnen zonder CTB plaatsvinden in het buurthuis;
• de open inloop (bijvoorbeeld Inloop-GGZ/ huiskamerfunctie/ soos/ spreekuur van het wijkteam) kan plaatsvinden (zonder horecafunctie);
• bijvoorbeeld ook het Alzheimer-café, lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare groepen en bewegingslessen kunnen plaatsvinden zonder CTB;
• huiswerkbegeleiding of andere educatieve activiteiten binnen dorps- of buurthuizen zijn niet CTB-plichtig;
• individuele ondersteuning binnen dorps- of buurthuizen is niet CTB-plichtig;
• ook de maatschappelijke opvang is vrij toegankelijk voor de betreffende doelgroep.

De stelregel is dat als er gebruik wordt gemaakt van de horecavoorziening, het een evenement of culturele voorstelling betreft dat van het CTB gebruik moet worden gemaakt. Vanaf 25 september 2021 is alleen met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar toegang mogelijk:

• in alle horeca (behalve afhaal en op terrassen),
• bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en,
• bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters).
Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd.
Mag het bestuur van een dorps- buurthuis het CTB gebruiken om mensen toegang te geven tot of te weigeren bij een activiteit in het buurt- of dorpshuis?
• Het CTB mag alleen worden toegepast in publieke en openbare ruimten die door de minister zijn aangewezen. Dorps- en buurthuizen zijn niet door de minister aangewezen en derhalve mag het bestuur van een buurthuis het CTB niet gebruiken om mensen toegang te verlenen of te weigeren voor activiteiten in het buurt- of dorpshuis.
• Dit past ook bij het laagdrempelige en open karakter van buurt- en dorpshuizen.
• Als er gebruik wordt gemaakt van horeca, er sprake is van een evenement of een culturele voorstelling in het buurt- of dorpshuis, dan is het CTB wel verplicht.
Wat betekent het loslaten van de verplichte 1,5 meter voor dagbestedingsactiviteiten?
• De capaciteit van de dagbesteding zal door het vervallen van de verplichte 1,5 meter afstand houden (weer) substantieel toenemen.
• Voor het vervoer naar de dagbesteding zijn de richtlijnen per 25 september 2021 aangepast, waardoor het vervoer naar de dagbesteding op maximale capaciteit kan rijden, zie voor meer informatie: Zorgvervoer en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl.
• Het loslaten van de verplichte 1,5 meter roept echter wel vragen op over de veiligheid van de dagbesteding bij met name kwetsbare cliënten en hun naasten. Het is van belang deze vragen op het lokale niveau en waar nodig individueel te bespreken. Geef mensen de ruimte om desgewenst wel 1,5 meter afstand te houden.
• Dagbesteding buiten de instelling is ook weer mogelijk voor cliënten die intramuraal verblijven. Het uitgangpunt is dat dit mogelijk is tenzij gemotiveerd richting cliënt en zijn naaste wordt aangegeven waarom het niet kan.
• Het is van belang dat innovaties, die mede als gevolg van corona, in de dagbesteding hebben plaatsgevonden zo veel als mogelijk behouden blijven. Met name de combinatie van fysieke dagbesteding met vormen van digitale dagbesteding is aantrekkelijk gebleken de afgelopen periode.

Algemene adviezen
• Probeer – als dit mogelijk is – de horecafunctie van een buurt- en dorpshuis zo veel als mogelijk (ook in fysieke zin) te scheiden van de sociale, ontmoetings- en ondersteuningsfunctie.
• De 1,5 meter is géén verplichting meer, maar kan – zeker voor meer specifieke doelgroepen – een groter gevoel van veiligheid met zich meebrengen. Roep deelnemers op naar elkaar om te kijken en elkaar de ruimte te geven als men dit wenselijk vindt.
• Blijf het belang van (goede) hygiëne maatregelen onder de aandacht brengen.
• Ventileer ruimte(s) optimaal.
• Overleg met lokale toezichthouders (gemeenten) als er onduidelijkheden of twijfels zijn bij het gebruik van buurt- en dorpshuizen of activiteiten die op locatie plaatsvinden.

Meer info en veel gestelde vragen:
Coronatoegangsbewijs voor evenementen met CoronaCheck | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Ondernemers en coronatoegangsbewijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Coronatoegangsbewijs (ctb) in horeca en bij evenementen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl


KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Aan: Secretarissen en contactpersonen van alle schaakclubs
Van: Dharma Tjiam
Betreft: Schaken en coronamaatregelen, Mulier onderzoek clubs
Cc Voorzitters en secretarissen regionale en bijzondere bonden, Algemeen Bestuur KNSB
Dd 24 september 2021
Nr 21/20459

Inleiding – update coronacrisis
Hierbij ontvangt u een update over een aantal verschillende zaken. Onze vorige mailing was van 16 september 2021.

Schaken en coronamaatregelen – wijziging protocol nav maatregelen vanaf 25 september

In onze vorige mailing hebben we u geïnformeerd over een aantal versoepelingen in de coronamaatregelen die geldig zijn vanaf 25 september.
In diezelfde mailing hebben wij aangegeven dat maatregelen van de Rijksoverheid het er niet altijd eenvoudiger op maken, met name voor schaakverenigingen die spelen in horeca-accommodaties. Dit laatste vanwege het CTB (Coronatoegangsbewijs) dat verplicht is in de horeca. 

N.a.v. twee aangenomen moties vanuit de Kamer is er met betrekking tot het coronatoegangsbewijs en de horeca in de sport inmiddels meer duidelijkheid vanuit het Ministerie van VWS. NOC*NSF heeft daarop het ‘Protocol verantwoord sporten’ aangepast en de KNSB heeft haar protocol ook aangepast.

Dit heeft geleid tot een belangrijke wijziging ten aanzien van de schaaksport en het CTB (Coronatoegangsbewijs).

De onderstaande tekst is volledig overgenomen uit het aangepaste ‘Protocol Verantwoord Schaken’.
Coronacheck

Vanaf 25 september 2021 is voor sport de hoofdregel dat een coronatoegangsbewijs (CTB) niet verplicht is.


Voor schaken kunnen er uitzonderingen zijn op deze hoofdregel, bijvoorbeeld omdat een vereniging speelt op een locatie waar een CTB wel verplicht is.
Een aantal schaakverenigingen speelt in een horecalocatie, waar een CTB wel verplicht is.
Voor sporten op een horecalocatie heeft NOC*NSF het protocol per 25 september a.s. aangepast na overleg met het ministerie van VWS. Dit om zo helder mogelijk te krijgen onder welke voorwaarden sport kan worden uitgezonderd van de CTB-plicht in de horeca. De tekst uit dit protocol luidt:


Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs. Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/sportaccommodatie en de daarin aanwezige horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine/sportaccommodatie gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca daarbinnen zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak.

Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

• voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
• wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart en in een café/restaurant.

Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

• voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
• het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horecagedeelte;
• voor het beoefenen van sport in bijv. buurthuizen, mits het horeca gedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.
Advies voor schaakverenigingen naar aanleiding van dit protocol:
• Als uw vereniging in een horecalocatie, een buurthuis of vergelijkbaar speelt waar als hoofdregel het tonen van een CTB geldt, kunt u in overleg treden met de uitbater/verhuurder of het schaken in een van de horeca afgescheiden gedeelte van het gebouw mogelijk is.
• Als het niet mogelijk is om een afgescheiden gedeelte te gebruiken voor het schaken, dan is een CTB verplicht. Informeer in geval van externe competities dan tijdig de tegenstander.

We realiseren ons dat dit voor verenigingen een behoorlijke impact kan hebben op het spelen van interne- en externe competities. De KNSB volgt in het coronabeleid het beleid van de Rijksoverheid en NOC*NSF.

Zie hier de FAQ van NOC*NSF die betrekking hebben op hoe we binnen de sport omgaan met het CTB. https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen#msdynttrid=hfKZMRkjK2m4Mr2fkn74WwH_zb22F7c5Nzl4-4lWmt4

Visits: 41
Today: 2
Total: 2796