Huishoudelijk Reglement

 

Schaakvereniging De Zwarte Dame
Huishoudelijk Reglement

01 september 2018

Leden

Artikel 1.
Zij die als lid wensen toe te treden, kunnen, als geregistreerd KNSB lid alleen deelnemen aan competitiewedstrijden indien zij zich schriftelijk hebben laten registreren bij de secretaris als lid en de contributie voor dat lopende jaar tijdig hebben voldaan.

Artikel 2.
Voor alle nieuwe en oude leden is de wet “Algemene verordening gegevensbescherming” (AVG) van toepassing.
Elk lid dient een formulier (AVG) te ondertekenen en te retourneren naar de secretaris van de schaakvereniging.

Artikel 3.
Moedwillige beschadigingen aan eigendommen van de vereniging of door haar in huur genomen, ter leen ontvangen of anderszins in gebruik verkregen goederen, komen voor rekening van de dader. Het bedrag van de schadevergoeding (in principe gebaseerd op gemaakte kosten) wordt door het bestuur vastgesteld.

Artikel 4.
Verandering van adres en/of woonplaats moeten binnen acht dagen schriftelijk aan de secretaris worden medegedeeld.

Artikel 5.
De leden kunnen wegens gedrag, wat indruist tegen algemeen geldende regels van moraal en fatsoen, voor een onbepaalde tijd worden geschorst.

Artikel 6.
Wanneer een lid zijn/haar lidmaatschap tussentijds opzegt, eindigt zijn/haar lidmaatschap na vijf werkdagen nadat de secretaris deze boodschap schriftelijk of via een e-mail bericht ontvangt en alle financiële verplichtingen jegens de vereniging voor het betreffende boekjaar zijn voldaan.

Bestuur

Artikel 7.
Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, waarvan één lid de voorzittersfunctie heeft.

Artikel 8.
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
• Door overlijden van een bestuurslid.
• Bij schriftelijke ontslagneming (bedanken).
• Bij ontslag door een bestuurslid in een vergadering waarin het voltallig bestuur aanwezig is (een ontslagen bestuurslid is niet herbenoembaar).

Artikel 9.
Het bestuur is belast met de uitvoering van de statuten, het huishoudelijk reglement, benevens alle andere regels, bepalingen en besluiten van de vereniging. Het heeft het recht dispensatie te verlenen, behalve van de statuten en die artikelen waarvan de beslissing aan de algemene vergadering is overgegeven.
Het is verplicht van alle dispensaties mededeling te doen op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Het bestuur beslist verder in alle gevallen waarin niet in de bovengenoemde is voorzien.

Artikel 10.
De voorzitter leidt de vergaderingen oefent toezicht uit op het volvoeren van de taak van de overige bestuursleden. De voorzitter is de woordvoerder van het bestuur enmag alle uitgaande stukken van de vereniging ondertekenen.

Artikel 11.
De secretaris houdt in daarvoor bestemde boeken of programma’s de notulen van alle vergaderingen bij. De secretaris worden na goedkeuring door de vergadering, door de secretaris en door de voorzitter ondertekend. De secretaris voert de briefwisseling uit naam van en in overleg met het bestuur. De secretaris ondertekent alle via de secretaris uitgaande stukken en is verplicht hiervan een kopie te houden. De secretaris is belast met het bijhouden van de ledenlijst. In de Algemene Ledenvergadering brengt de secretaris verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. De secretaris heeft het beheer over het archief.
Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de secretaris diens functie waar. De secretaris treedt, zolang de waarneming duurt, in alle rechten en plichten van de voorzitter.

Artikel 12.
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende baten. De penningmeester is voor de onder zijn/haar beheer zijnde gelden persoonlijk aansprakelijk, tenzij de penningmeester overmacht kan aantonen. De penningmeester doet die uitgaven, welke het gevolg zijn van toepassing van de reglementen, de besluiten van de algemene vergadering en de bestuursbesluiten. Betalingen uit de verenigingskas worden door de penningmeester niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitanties.
In de Algemene Ledenvergadering brengt de penningmeester verslag uit van het beheer over het voorgaande verenigingsjaar. Gelden welke niet nodig zijn voor het dekken van de lopende uitgaven, worden door de penningmeester eventueel belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regelingen.

Artikel 13.
Het beheer van de penningmeester wordt gecontroleerd door een financiële commissie (de kascommissie). Deze commissie bestaat uit tenminste twee leden die worden benoemd buiten het bestuur op de Algemene Ledenvergadering. De controle vindt minstens eenmaal per jaar plaats en de commissie brengt van haar bevindingen verslag uit bij het bestuur en de algemene ledenvergadering.

Artikel 14.
De bestuursleden moeten desverlangd iedere van eerdergenoemde bestuursleden behulpzaam zijn of zo nodig vervangen en zijn belast met de taak die hen in onderling overleg der bestuursleden zijn toebedeeld.

Artikel 15.
Wenst een bestuurslid tussentijds af te treden, dan is dit bestuurslid verplicht van dit voornemen, zes weken van tevoren, schriftelijk kennis te geven aan de secretaris.
Bij tussentijds aftreden van een der bestuursleden wordt diens functie door één van de overige bestuursleden waargenomen, totdat in de ontstane vacature is voorzien.
Wenst het bestuur in zijn geheel tussentijds af te treden, dan is de secretaris verplicht om binnen vier weken een Algemene Ledenvergadering uit te schrijven en blijven de bestuursleden demissionair in functie tot het nieuwe bestuur is gekozen.

Artikel 16.
Besluiten van het bestuur zijn bindend voor alle leden tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering; welke het besluit kan bekrachtigen, wijzigen of vernietigen.

Artikel 17.
Een lid van het bestuur kan door de meerderheid van het bestuur geschorst worden tot aan, een binnen een maand, te beleggen Algemene Ledenvergadering. Deze kan de schorsing opheffen of de persoon uit zijn functie ontzetten. Bij verzuim tot het houden van de bedoelde vergadering vervalt de schorsing automatisch.

Artikel 18.
Het bestuur is in al zijn handelingen verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 19.
De bestuursvergaderingen hebben plaats:
• op verlangen van de voorzitter;
• op verzoek van minstens twee bestuursleden;

Algemene Ledenvergadering

Artikel 20.
Het bestuur schrijft een Algemene Ledenvergadering uit:
• jaarlijks ingevolge het bepaalde bij de statuten;
• op schriftelijk verzoek van minstens drie bestuursleden;
• in de gevallen waarin dit reglement zulks voorschrijft;

Artikel 21.
De oproep tot het houden van een Algemene Ledenvergadering geschiedt minstens twee weken van tevoren, door middel van publicatie op de website en door middel van een e-mail / per post aan de leden persoonlijk.

Artikel 22.
Kandidaatstellingen moeten minsten vijf werkdagen voor de te houden vergadering schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de secretaris.

Geldmiddelen

Artikel 23.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van reguliere leden
b. bijdrage van donateurs
c. andere inkomsten

sub a:
De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door het bestuur en bekrachtigd door stemming in de Algemene Ledenvergadering.

De contributie wordt bij vooruitbetaling voldaan door storting van het verschuldigde bedrag op de daarvoor bestemde en door de penningmeester kenbaar gemaakte bankrekening van de Schaakvereniging De Zwarte Dame. In overleg met de penningmeester kan er eventueel een afspraak gemaakt worden voor een gespreide betaling van de contributie.

sub b:
De wijze van inning wordt vastgesteld door het bestuur.

sub a en b:
De minimum bijdrage voor donateurs en leden wordt vastgesteld door het bestuur.

Artikel 24.
Het bestuur heeft het recht om leden, die na 2 (zegge twee) maningen, hun financiële verplichtingen jegens de vereniging niet nakomen, het lid niet in te delen voor de interne en/of externe wedstrijden en na herhaalde maningen te ontzetten uit het lidmaatschap van vereniging. Bovengenoemd lid zal pas gesaneerd worden richting de KNSB, zodra bovenstaande voorwaarde zijn vervuld. De betalingsverplichtingen jegens de vereniging vervallen hier overigens niet mee.

Wedstrijd en trainingen

Artikel 25.
Het bestuur is gemachtigd maatregelen te nemen ter handhaving van de orde bij de wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten.

Artikel 26.
De teamleider, c.q. coach, is verantwoordelijk (binnen de grenzen van de redelijkheid) voor zijn team gedurende de wedstrijd in doen en laten in de breedste zin van het woord.

Algemeen

Artikel 27.
Het bestuur beslist in alle gevallen waarin door de statuten en de reglementen niet is voorzien.

Artikel 28.
Veranderingen in dit huishoudelijke reglement, welke niet in strijd zijn met de statuten kunnen alleen door de algemene ledenvergadering worden aangebracht met ten minste twee/derde van de aanwezige stemmen.

Artikel 29.
Ieder lid wordt geacht om de statuten en de huishoudelijke reglementen te kennen, alsmede de wettig gestelde regels en bepalingen. Deze documenten zijn aanwezig in het clubgebouw en beschikbaar op de website.

Visits: 835
Today: 3
Total: 115910